Core Values

  • Users first

  • Sparkly people

  • Flexible

  • Proactive

  • Eagerness to learn

  • Have a smile on their faces

  • Curiosity and interest in solving problems

  • Powerplay

Company business approach

1 - Learn

การเรียนรู้จากสถานการณ์ปัจจุบัน ของโครงการ หรือลูกค้า ตระหนักและรับทราบถึงปัญหา และมองเห็นภาพสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

2 - interact

ตระหนักถึงปัญหาของลูกค้าที่มี และเข้าร่วมแก้ไขให้สิ่งเหล่านั้นดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

3 - Understand the need

เข้าใจอย่างถ่องแท้ในความต้องการของลูกค้า

4 - Collect the information

เก็บสะสม และรวบรวมข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไข สถานการณ์ที่มี

5 - Provide solution

นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงแนะนำกระบวนการ ขั้นตอนเหล่านั้นให้กับผู้ร่วมงาน นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

6 - Standardize

พัฒนามาตรฐานของการแก้ไขปัญหา รวบรวมอย่างเป็นระบบ จดจำอย่างผู้เคยมีประสบการณ์ แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาวิธีการและขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น